Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2000